dolny śląski Dirt

Institut územního rozvoje (Instytut Rozwoju Terytorialnego, zkratka IRT) je organizační složka samosprávy Dolnoslezského vojvodství, která vykonává činnost vojvodství v oblasti politiky rozvoje a územního plánování. Činnost institutu se týká zejména aktivit podporujících realizaci územní politiky v regionu, včetně: zajištění komplexních znalostí o rozvojových procesech, podpory iniciativ pro jejich rozvoj a rozšiřování informovanosti a rozvíjení stálé spolupráce v této oblasti. Tým IRT realizuje jak analytické činnosti týkající se socio-ekonomické situace, rozvojových procesů, stavu životního prostředí a územního uspořádání, a také koncepční práce, které jsou základem pro určování podmínek a směrů územní politiky vojvodství.

Jelikož institut spolupracuje se samosprávami, vědecko-výzkumnými institucemi, vysokými školami, sdruženími a občanskými organizacemi a také hospodářskými partnery a subjekty vyvíjecími aktivity pro udržitelný a harmonický socio-ekonomický rozvoj v tuzemsku i v zahraničí, je jeho činnost podkladem pro přijímaná rozhodnutí, vzdělávací a socio-ekonomické účely nejen na regionální a místní, ale také mezinárodní, celostátní a makroregionální úrovni.