Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj - Spa 4 Development

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Trvání projektu: 01.01.2019-31.05.2021 (29 měsíců)

POPIS PROJEKTU

Lázeňství má v česko-polském pohraničí dlouhou tradici. Na tomto území se nachází jedna z největších koncentrací lázní v obou zemích. Doposud byla lázním, jako nositeli česko-polské spolupráce, věnována minimální pozornost.

Hlavním cílem projektu je vybudování silné sítě spolupráce, se zaměřením na rozvoj efektivnějšího využívání stávajícího potenciálu lázní, protože v současné době neexistují žádné společné česko-polské ekonomické iniciativy v této oblasti. Pro naplnění cílů budou realizovány kulaté stoly a platformy s cílem posílit služby v odvětví lázeňství a díky využití geografických informačních systémů (GIS) bude vydán “ Atlas lázní“.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

  1. Kulaté stoly, společné platformy– cílem je vytvořit silnou síť spolupráce se zaměřením na rozvoj efektivnějšího využití stávajícího potenciálu lázeňství a podpořit balíček lázeňských služeb. Za tímto účelem se uskuteční kulaté stoly, společné platformy, diskuse, konzultace, studijní pobyty. Platforma diskuse bude identifikovat potřeby, možnosti a bariéry pro rozvoj lázeňství s cílem navrhnout možnou cestu rozvoje v souladu se současnými trendy ve světě. Účastníci kulatých stolů během pravidelných tematických setkání budou navrhovat vhodná řešení zjištěných problémů, zejména v oblasti problematiky organizačních, právních, administrativních, finančních a sociálních problémů, s cílem prolomit bariéry a předsudky a vytvořit model lázeňských služeb.
  2. Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí– součástí Atlasu budou tematické mapy a profily všech lázeňských míst v celém území podporované operačním programem Interreg V-A CZ-PL. Z tematických map se bude jednat například o mapy  lůžkové kapacity, návštěvnosti a struktury návštěvnosti lázní, typologie lázní, historických lázeňských míst a dostupnost z míst hraničních přechodů, napojení lázeňských míst na stávající infrastrukturu, cyklostezky a významné turistické trasy či všeobecnou dopravní dostupnost lázeňských míst. Atlas bude sloužit pro představitele lázní, pracovníky informačních center, zástupce municipalit, regionálních sdružení a státní správu na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti česko-polského pohraničí.

PARTNEŘI PROJEKTU:

  • Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.
  • Dolnoslezské vojvodství – Institut územního rozvoje (IRT)
  • Univerzita Palackého v Olomouci