dolny śląski Dirt

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego zajmującą się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego. Aktywność Instytutu obejmuje w szczególności działania wspierające prowadzenie polityki przestrzennej w regionie, w tym: zapewnienie kompleksowej wiedzy o procesach rozwojowych, stymulowanie inicjatyw służących ich pobudzaniu oraz upowszechnienie wiedzy i rozwijanie trwałej współpracy w tym zakresie. W zespole IRT prowadzone są zarówno prace analityczne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej, procesów rozwoju, stanie środowiska i zagospodarowania przestrzennego, jak również, koncepcyjne stanowiące podstawę dla określania uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej województwa.

Z racji podejmowanej przez Instytut współpracy z samorządami, instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz partnerami gospodarczymi i podmiotami podejmującymi działania na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą, działalność Instytutu służy celom decyzyjnym, edukacyjnym i społeczno-gospodarczym nie tylko na poziomach regionalnym i lokalnym, ale również międzynarodowym, krajowym i makroregionalnym.