Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.05.2021 (29 miesięcy)

Opis projektu

Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu polsko-czeskim ma wieloletnią tradycję. Obszar ten stanowi jedną z największych koncentracji uzdrowisk w obu krajach. Jak dotąd niewiele uwagi poświęcano uzdrowiskom, które stanowić mają symbol polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Głównym celem projektu jest stworzenie silnej sieci współpracy, koncentrującej się na wypracowaniu bardziej efektywnego wykorzystania istniejącego potencjału uzdrowisk, ponieważ obecnie brakuje wspólnych transgranicznych inicjatyw gospodarczych i promocji w tym zakresie. Aby zrealizować te cele zostanie powołane forum dyskusyjno-merytoryczne (tzw. okrągłe stoły), oraz dzięki zastosowaniu systemów informacji geograficznej (GIS) zostanie opracowany „Atlas uzdrowisk”.

Działania kluczowe:

  1. Okrągłe stoły, wspólne platformy – celem jest stworzenie mocnej sieci współpracy ukierunkowanej na rozwój bardziej efektywnego wykorzystania istniejącego potencjału uzdrowisk i wsparcie pakietu usług uzdrowiskowych. W związku z tym zostaną zorganizowane: okrągłe stoły, wspólne platformy dyskusyjne, konsultacje oraz pobyty studyjne. Platforma dyskusyjna będzie definiowała potrzeby, możliwości i bariery dotyczące  rozwoju działalności uzdrowiskowej w celu zaproponowania możliwej drogi rozwoju zgodnie ze współczesnymi trendami na świecie. Uczestnicy okrągłych stołów podczas spotkań tematycznych będą proponowali odpowiednie rozwiązania stwierdzonych problemów, w szczególności w zakresie organizacyjnym, prawnym, administracyjnym, finansowym i społecznym, w celu zniwelowania barier i uprzedzeń oraz stworzenia modelu usług uzdrowiskowych.
  2. Atlas uzdrowisk na pograniczu polsko-czeskim– będzie zawierał mapy tematyczne i profile wszystkich miejscowości uzdrowiskowych z obszaru wsparcia programu Interreg V-A CZ-PL. Wśród map tematycznych będą np. mapy: z ilością miejsc noclegowych, liczbą gości i strukturą kuracjuszy, typologią uzdrowisk, z historycznymi miejscowościami uzdrowiskowymi i nieistniejącymi już uzdrowiskami, ścieżkami rowerowymi i ważnymi szlakami turystycznymi, a także ogólną dostępnością transportową miejscowości uzdrowiskowych. Atlas będzie służył przedstawicielom uzdrowisk, pracownikom informacji turystycznych, przedstawicielom samorządów, stowarzyszeń regionalnych i administracji publicznej w celu wspierania rozwoju turystyki w regionie polsko-czeskiego pogranicza.

Partnerzy projektu:

  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.
  • Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT)
  • Univerzita Palackého v Olomouci